Plan rozwoju zawodowego

 

Plan rozwoju zawodowego (staż na nauczyciela dyplomowanego)

Downloads (13 KB)

L.p. Zadania i wymagania kwalifikacyjne* Formy realizacji Metody realizacji Strefa rozwoju zawodowego Termin Dokumentowanie

1.

Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej (§5 ust.2,pkt 1.) 1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. – uświadomienie sobie własnych niedoskonałości, określenie mocnych i słabych stron;

– analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego;

– dokumentowanie przebiegu stażu;

– przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;

– uporządkowanie niezbędnych załączników i dokumentów.

organizacyjna

osobista

VIII/IX 2000

cały okres stażu koniec stażu

Wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego, tekst sprawozdania, różnego rodzaju dokumenty
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. – analiza dokumentacji szkoły: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, zapoznanie z wytycznymi na nowy rok szkolny organizacyjna

osobista

IX/X 2000

IX/X 2001

IX/X 2002

Zapoznanie z dokumentacją szkoły uczniów i rodziców, zapis w dzienniku lekcyjnym
3.Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. -rozwijanie umiejętności pracy z komputerem – kurs;

-korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i encyklopedii multimedialnych;

-wykorzystanie Internetu w celu wzbogacenia form pracy;

-wykorzystanie komputera do przygotowania sprawdzianów dla uczniów;

-opracowanie różnych dokumentów szkolnych z wykorzystaniem techniki komputerowej (np. tematyki lekcji wychowawczych, planu własnego rozwoju zawodowego, planu wychowawczego itp.)

-opracowanie narzędzi badawczych z wykorzystaniem techniki komputerowej (np. ankiet, testów, arkuszy ewaluacyjnych itp.);

– lekcje z wykorzystaniem komputera.

dydaktyczna

osobista

organizacyjna

cały okres stażu zaświadczenie

adresy stron internetowych, przykładowe sprawdziany

plan rozwoju zawodowego

plan wychowawczy szkoły i klasy

plan rozwoju szkoły

przykładowe ankiety

scenariusz lekcji

4. Uczestniczenie w pracach szkolnego zespołu wychowawczego. – zespołowe opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego szkoły;

– współpraca z rodzicami;

– prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców;

-opracowanie ankiet ewaluacyjnych do planu wychowawczego szkoły.

organizacyjna

wychowawczo – opiekuńcza

cały okres stażu tekst planu wychowawczego szkoły, zaświadczenie dyrektora

ankiety

5. Uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowego. -opracowanie i wdrożenie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego;

-testowanie i nanoszenie poprawek;

-przygotowanie rozkładu materiału dla nauczycieli stażystów;

-przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat metod aktywnych stosowanych w naukach humanistycznych.

organizacyjna

dydaktyczna

osobista

IX 2000

XI/XII 2000

IX 2002

I/II 2003

przedmiotowy system oceniania

rozkład materiału dla klasy I nowego liceum

tekst referatu, potwierdzenie przewodniczącego zespołu przedmiotowego

6. Uczestniczenie w pracach zespołu do spraw “Planu rozwoju szkoły”. – pełnienie funkcji lidera grupy;

– opracowanie działu planu: Doskonalenie nauczycieli.

organizacyjna

osobista

X – VI 2003 potwierdzenie dyrektora,

fragment “Planu rozwoju szkoły”- Doskonalenie nauczycieli.

7.Samodzielne rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego, organizacji placówek oświatowych, reformy oświaty -analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty;

– regularna lektura publikacji MEN w Internecie i innych serwerach edukacyjnych.

organizacyjna

osobista

okres stażu rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego
8. Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych, psychologicznych i poradników metodycznych – korzystanie z zasobów biblioteki miejskiej, pedagogicznej i szkolnej;

– indywidualne zakupy.

osobista

dydaktyczna

wychowawczo – opiekuńcza

praca ciągła prowadzenie rejestru, recenzje wybranych pozycji, opis działań
9. Podejmowanie dodatkowych działań. – przeprowadzanie nieodpłatnych spotkań z uczniami przygotowu- jącymi się do udziału w konkursach i olimpiadach;

– przeprowadzanie nieodpłatnych konsultacji przedmaturalnych;

– organizowanie konkursów przedmiotowych: konkurs wiedzy mitologicznej dla klas I, ortograficzna corrida dla całej szkoły;

-praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce;

– organizacja sesji popularnonaukowej poświęconej życiu i twórczości I. Krasickiego;

– pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych;

– udział z młodzieżą w ogólnopolskim konkursie recytatorskim “Poszukiwania”;

– aktywna praca z młodzieżą w szkole i środowisku lokalnym (organizowanie uroczystości państwowych i imprez okolicznościowych, wycieczek);

– opieka nad uczniami podczas wycieczek, dyskotek, imprez okolicznościowych;

-współpraca w konstruowaniu kalendarza imprez szkolnych.

organizacyjna

osobista

dydaktyczna

wychowawczo – opiekuńcza

praca ciągła

III 2002

okres stażu

każdego roku

potwierdzenie dyrektora

potwierdzenie dyrektora, dziennik zajęć

potwierdzenie dyrektora, regulaminy konkursów, notki w gazecie szkolnej

potwierdzenie dyrektora

potwierdzenie dyrektora, zapis w kronice szkolnej

kontrakt, potwierdzenie dyrektora

potwierdzenie dyrektora, wypis z księgi protokołów

10. Poszerzanie wiedzy i umiejętności dydaktycznych i wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. – udział w warsztatach metodycznych i szkoleniowych,

– udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli;

– udział w konferencjach metodycznych;

– udział w pracach zespołu przedmiotowego.

dydaktyczna

osobista

organizacyjna

wychowawczo – opiekuńcza

okres stażu

według potrzeb

w zależności od nauczycieli prowadzących lekcje

przynajmniej 1 raz w roku

praca ciągła

zaświadczenia, opis działań

listy obecności

zaświadczenia, delegacje

zaświadczenie przewodniczącego zespołu przedmiotowego

11.Innowacje pedagogiczne. -zorganizowanie sesji popularnonaukowej na temat życia i twórczości I. Krasickiego;

– prowadzenie zajęć przedmiotowych poza szkołą (np. w muzeum);

– lekcje z wykorzystaniem komputera;

– organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi;

– zapraszanie na lekcje pedagoga, policjanta, pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej itp.

dydaktyczna

osobista

wychowawczo- opiekuńcza

III 2002

2 razy w roku

przynajmniej 1 raz w ciągu stażu w zależności od zapraszanych gości

praca ciągła

zaświadczenie dyrektora

notka w gazetce szkolnej, zaświadczenie od dyrektora muzeum

12. Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi. – opracowanie kilku metod aktywnych i zastosowanie ich na lekcji (np. drzewo decyzyjne, drama, inscenizacja, poster, metoda 6-ciu myślowych kapeluszy E. de Bono). dydaktyczna

osobista

praca ciągła scenariusze lekcji
13. Gromadzenie pomocy dydaktycznych. -indywidualne zakupy literatury;

-zakupy dla biblioteki;

-utworzenie biblioteczki przedmiotowej.

dydaktyczna

osobista

praca ciągła zaświadczenie od nauczyciela bibliotekarza
2. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły (§5.ust.2, pkt 2) 1.Opieka nad nauczycielem odbywającym staż. – wsparcie metodyczne i psychiczne;

– zawarcie kontraktu;

– pomoc dotycząca materiałów dydaktycznych;

– hospitowanie i omawianie lekcji;

– pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego;

– przygotowanie projektu oceny pracy za okres stażu;

– dokumentowanie pracy opiekuna.

osobista

dydaktyczna

organizacyjna

okres stażu według potrzeb i wskazań dyrektora kontrakt, notatnik rejestrujący współpracę, umowa, opinia
2. Udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy. – wymiana testów, sprawdzianów, scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych itp.;

– przygotowanie dwóch publikacji;

– wygłaszanie referatów szkoleniowych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i w zespole przedmiotowym.

osobista

dydaktyczna

cały okres stażu testy, sprawdziany, scenariusze

dwie publikacje

tekst referatu

3. Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli zespołu przedmiotowego. – prowadzenie zajęć metodami aktywnymi;

– udostępnienie warsztatu pracy;

– dzielenie się swoimi doświadczeniami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

– wskazywanie dodatkowych źródeł informacji;

-zaprezentowanie sposobów dokumentowania swoich działań.

osobista

dydaktyczna

organizacyjna

okres stażu scenariusze lekcji, potwierdzenia
4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. – pomoc w organizacji akademii i imprez okolicznościowych. osobista praca ciągła scenariusze akademii, zaświadczenia
5. Praca w zespole przedmiotowym i wychowawczym. -aktywne uczestnictwo w pracach zespołu;

– kreatywna rola przy tworzeniu dokumentów szkoły.

dydaktyczna

osobista

wychowawczo-opiekuńcza

praca ciągła zaświadczenia
6. Współpraca z biblioteką szkolną. – pomoc w inwentaryzacji zbiorów;

– doradztwo w zakresie zakupu książek do biblioteki;

– zasiadanie w jury konkursów organizowanych przez bibliotekę.

osobista

dydaktyczna

praca ciągła zaświadczenia
7. Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie spraw wychowawczych. -pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

– udział pedagoga w lekcjach GDDW.

osobista

wychowawczo-opiekuńcza

praca ciągła zaświadczenie
3. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§5, ust. 2 pkt 3a) 1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu wychowawczego. – opracowanie ankiet dla uczniów i rodziców;

– opracowanie kilku scenariuszy lekcji;

– opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy.

wychowawczo – opiekuńcza

osobista

organizacyjna

okres stażu program,

poświadczenie dyrektora

4. Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą (§5, ust.2, pkt 3b) 1. Promocja swoich osiągnięć w szerszym środowisku. – opublikowanie w miesięczniku “Edukacja w regionie” wydawanym przez ODN w Sanoku scenariusza lekcji;

– Przygotowanie i upowszechnienie innym nauczycielom wymagań edukacyjnych;

-zamieszczenie w portalu edukacyjnym Edu_Jr scenariuszy lekcji;

– opracowanie referatu szkoleniowego na temat Nowej Matury 2002 wygłoszonego na Radzie Pedagogicznej oraz spotkaniu z rodzicami i uczniami klas II i III.

osobista

dydaktyczna

okres stażu publikacja, wymagania edukacyjne, scenariusz lekcji i potwierdzenie publikacji, referat
5. Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych lub podejmowanie działań związanych z wewnątrz-szkolnym doskonaleniem zawodowym (§5, ust.2, pkt 3c) 1. Przeprowadzanie co miesiąc dwóch lekcji dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. – prowadzenie zajęć metodami aktywnymi;

– udostępnienie warsztatu pracy;

– dzielenie się swoimi doświadczeniami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

dydaktyczna

osobista

organizacyjna

okres stażu potwierdzenie dyrektora, scenariusze lekcji, arkusze pohospitacyjne, potwierdzenie przewodniczącego zespołu przedmiotowego
2.Przeprowadzanie lekcji koleżeńskich dla nauczycieli języka polskiego z naszej szkoły. – wskazywanie dodatkowych źródeł informacji;

-zaprezentowanie sposobów dokumentowania swoich działań.

6. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich (§5, ust.2, pkt 3d) 1.Współpraca z Muzeum Historycznym w Sanoku. – organizowanie lekcji muzealnych;

– udział w wystawach i sesjach organizowanych przez Muzeum Historyczne.

organizacyjna

osobista

wychowawczo-opiekuńcza

okres stażu potwierdzenia, zaświadczenia
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Sanoku: – organizowanie pogadanek i spotkań uczniów i rodziców z pracownikami poradni;

– korzystanie z pomocy pracowników poradni w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

– kierowanie uczniów mających trudności w nauce na badania- dysleksja, dysgrafia, dysortografia.

3. Współpraca z Sanockim Domem Kultury. – udział w spektaklach filmowych i teatralnych;

– udział w konkursie recytatorskim “Poszukiwania”;

– udział młodzieży w warsztatach teatralnych;

– udział w Dniach Didura.

4. Współpraca z bursą szkolną: – rozpoznawanie sytuacji materialnej i warunków życia wychowanków;

– rozwiązywanie problemów wychowawczych.

5. Współpraca z Domem Opieki Społecznej im. Brata Alberta w Sanoku: – odwiedzanie chorych w okresie przedświątecznym,

– składanie życzeń, wspólne śpiewanie kolęd, zanoszenie stroików świątecznych.

6. Współpraca z LOP: – organizacja i udział w akcji “Sprzątanie świata”.
7. Współpraca z ODN w Sanoku: – udział w kursach, warsztatach, szkoleniach;

-wydanie publikacji.

8. Współpraca z Biblioteką Miejską i Pedagogiczną: – korzystanie z księgozbiorów;

– udział w spotkaniach organizowanych przez biblioteki.

9. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Sanoku: – organizacja X Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

– udział w imprezach organizowanych przez środowisko lokalne.

10. Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Sanoku: – organizowanie spotkań z funkcjonariuszami Policji na temat zagrożeń i uzależnień.
7. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE ( §5, ust. 2, pkt 3e) 1. Praca w OKE. – udział w kursie i zdanie egzaminu na egzaminatora OKE;

– wykonywanie zadań egzaminatora wg zapotrzebowania i zaleceń OKE

osobista w zależności od OKE zaświadczenie, powołanie
8. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły (§5, ust. 2, pkt 3g) 1. Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE. – praca egzaminatora OKE. osobista

dydaktyczna

okres stażu zaświadczenia, opis wykorzystania umiejętności dla doskonalenia swojej pracy
9. Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§5, ust 2, pkt 3h) 1.Udział uczniów w olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu centralnym. – praca z uczniem zdolnym;

– pomoc w napisaniu pracy na etap rejonowy;

– opieka w czasie wyjazdów do Rzeszowa i Warszawy.

dydaktyczna

organizacyjna

osobista

okres stażu potwierdzenia, potwierdzenie Komitetu Olimpiady, zaświadczenie dyrektora
2. Pozyskiwanie sponsorów w celu przeprowadzenia generalnego remontu sali nr 29. – współpraca z rodzicami wychowanków.
3. Opieka nad salą nr 29. – przygotowywanie gazetek okolicznościowych i tablic tematycznych związanych z omawianymi epokami literackimi i sylwetkami pisarzy;

– przeprowadzenie generalnego remontu sali;

– udział w konkursach okolicznościowych, np. wystrój świąteczny.

4.Udział w akcjach. – akcja “Sprzątanie świata”;

– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

5. Prowadzenie zajęć poza szkołą. – lekcje poświęcone historii sztuki w Muzeum Historycznym w Sanoku.
6. Organizowanie spotkań dla uczniów ze studentami. – wzbogacenie wiedzy uczniów na temat rekrutacji do szkół wyższych.
7. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury. – wyjścia do kina;

– udział w spektaklach i koncertach;

– udział w wycieczkach klasowych i przedmiotowych.

8. Prezentacja klasy poza własnym środowiskiem. – udział indywidualny i zespołowy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;

– aktywne działanie na rzecz dzieci w trudnej sytuacji materialnej (zbiórki funduszy, kwesty, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy).

9.Rozwijanie aktywnych, prospołecznych postaw wychowanków. – udział w życiu szkoły: kandydowanie do Samorządu Szkol- nego, przygotowywanie imprez szkolnych;

– udział w życiu klasy: przygotowywanie imprez wewnątrz- klasowych (Wigilia, Mikołajki, dyskoteki, ogniska, wycieczki), opieka nad salą nr 29.

10. Nawiązanie współpracy z Teatrem Edukacji z Wrocławia i zorganizowanie dla uczniów szkoły warsztatów teatralnych. -uczestnictwo uczniów w życiu kulturalnym.
11. Współpraca z rodzicami. – opracowanie tematyki spotkań z rodzicami;

– przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród rodziców na temat szkoły ich dziecka;

– udział rodziców w życiu klasy.

*(zgodnie z rozp.MEN z dn.3.VIII.2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *