Plan rozwoju zawodowego

 

Plan rozwoju zawodowego (staż na nauczyciela dyplomowanego)

Downloads (13 KB)

L.p. Zadania i wymagania kwalifikacyjne* Formy realizacji Metody realizacji Strefa rozwoju zawodowego Termin Dokumentowanie

1.

Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej (§5 ust.2,pkt 1.) 1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. – uświadomienie sobie własnych niedoskonałości, określenie mocnych i słabych stron;

– analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego;

– dokumentowanie przebiegu stażu;

– przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;

– uporządkowanie niezbędnych załączników i dokumentów.

organizacyjna

osobista

VIII/IX 2000

cały okres stażu koniec stażu

Wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego, tekst sprawozdania, różnego rodzaju dokumenty
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. – analiza dokumentacji szkoły: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, zapoznanie z wytycznymi na nowy rok szkolny organizacyjna

osobista

IX/X 2000

IX/X 2001

IX/X 2002

Zapoznanie z dokumentacją szkoły uczniów i rodziców, zapis w dzienniku lekcyjnym
3.Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. -rozwijanie umiejętności pracy z komputerem – kurs;

-korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i encyklopedii multimedialnych;

-wykorzystanie Internetu w celu wzbogacenia form pracy;

-wykorzystanie komputera do przygotowania sprawdzianów dla uczniów;

-opracowanie różnych dokumentów szkolnych z wykorzystaniem techniki komputerowej (np. tematyki lekcji wychowawczych, planu własnego rozwoju zawodowego, planu wychowawczego itp.)

-opracowanie narzędzi badawczych z wykorzystaniem techniki komputerowej (np. ankiet, testów, arkuszy ewaluacyjnych itp.);

– lekcje z wykorzystaniem komputera.

dydaktyczna

osobista

organizacyjna

cały okres stażu zaświadczenie

adresy stron internetowych, przykładowe sprawdziany

plan rozwoju zawodowego

plan wychowawczy szkoły i klasy

plan rozwoju szkoły

przykładowe ankiety

scenariusz lekcji

4. Uczestniczenie w pracach szkolnego zespołu wychowawczego. – zespołowe opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego szkoły;

– współpraca z rodzicami;

– prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców;

-opracowanie ankiet ewaluacyjnych do planu wychowawczego szkoły.

organizacyjna

wychowawczo – opiekuńcza

cały okres stażu tekst planu wychowawczego szkoły, zaświadczenie dyrektora

ankiety

5. Uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowego. -opracowanie i wdrożenie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego;

-testowanie i nanoszenie poprawek;

-przygotowanie rozkładu materiału dla nauczycieli stażystów;

-przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat metod aktywnych stosowanych w naukach humanistycznych.

organizacyjna

dydaktyczna

osobista

IX 2000

XI/XII 2000

IX 2002

I/II 2003

przedmiotowy system oceniania

rozkład materiału dla klasy I nowego liceum

tekst referatu, potwierdzenie przewodniczącego zespołu przedmiotowego

6. Uczestniczenie w pracach zespołu do spraw “Planu rozwoju szkoły”. – pełnienie funkcji lidera grupy;

– opracowanie działu planu: Doskonalenie nauczycieli.

organizacyjna

osobista

X – VI 2003 potwierdzenie dyrektora,

fragment “Planu rozwoju szkoły”- Doskonalenie nauczycieli.

7.Samodzielne rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego, organizacji placówek oświatowych, reformy oświaty -analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty;

– regularna lektura publikacji MEN w Internecie i innych serwerach edukacyjnych.

organizacyjna

osobista

okres stażu rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego
8. Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych, psychologicznych i poradników metodycznych – korzystanie z zasobów biblioteki miejskiej, pedagogicznej i szkolnej;

– indywidualne zakupy.

osobista

dydaktyczna

wychowawczo – opiekuńcza

praca ciągła prowadzenie rejestru, recenzje wybranych pozycji, opis działań
9. Podejmowanie dodatkowych działań. – przeprowadzanie nieodpłatnych spotkań z uczniami przygotowu- jącymi się do udziału w konkursach i olimpiadach;

– przeprowadzanie nieodpłatnych konsultacji przedmaturalnych;

– organizowanie konkursów przedmiotowych: konkurs wiedzy mitologicznej dla klas I, ortograficzna corrida dla całej szkoły;

-praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce;

– organizacja sesji popularnonaukowej poświęconej życiu i twórczości I. Krasickiego;

– pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych;

– udział z młodzieżą w ogólnopolskim konkursie recytatorskim “Poszukiwania”;

– aktywna praca z młodzieżą w szkole i środowisku lokalnym (organizowanie uroczystości państwowych i imprez okolicznościowych, wycieczek);

– opieka nad uczniami podczas wycieczek, dyskotek, imprez okolicznościowych;

-współpraca w konstruowaniu kalendarza imprez szkolnych.

organizacyjna

osobista

dydaktyczna

wychowawczo – opiekuńcza

praca ciągła

III 2002

okres stażu

każdego roku

potwierdzenie dyrektora

potwierdzenie dyrektora, dziennik zajęć

potwierdzenie dyrektora, regulaminy konkursów, notki w gazecie szkolnej

potwierdzenie dyrektora

potwierdzenie dyrektora, zapis w kronice szkolnej

kontrakt, potwierdzenie dyrektora

potwierdzenie dyrektora, wypis z księgi protokołów

10. Poszerzanie wiedzy i umiejętności dydaktycznych i wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. – udział w warsztatach metodycznych i szkoleniowych,

– udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli;

– udział w konferencjach metodycznych;

– udział w pracach zespołu przedmiotowego.

dydaktyczna

osobista

organizacyjna

wychowawczo – opiekuńcza

okres stażu

według potrzeb

w zależności od nauczycieli prowadzących lekcje

przynajmniej 1 raz w roku

praca ciągła

zaświadczenia, opis działań

listy obecności

zaświadczenia, delegacje

zaświadczenie przewodniczącego zespołu przedmiotowego

11.Innowacje pedagogiczne. -zorganizowanie sesji popularnonaukowej na temat życia i twórczości I. Krasickiego;

– prowadzenie zajęć przedmiotowych poza szkołą (np. w muzeum);

– lekcje z wykorzystaniem komputera;

– organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi;

– zapraszanie na lekcje pedagoga, policjanta, pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej itp.

dydaktyczna

osobista

wychowawczo- opiekuńcza

III 2002

2 razy w roku

przynajmniej 1 raz w ciągu stażu w zależności od zapraszanych gości

praca ciągła

zaświadczenie dyrektora

notka w gazetce szkolnej, zaświadczenie od dyrektora muzeum

12. Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi. – opracowanie kilku metod aktywnych i zastosowanie ich na lekcji (np. drzewo decyzyjne, drama, inscenizacja, poster, metoda 6-ciu myślowych kapeluszy E. de Bono). dydaktyczna

osobista

praca ciągła scenariusze lekcji
13. Gromadzenie pomocy dydaktycznych. -indywidualne zakupy literatury;

-zakupy dla biblioteki;

-utworzenie biblioteczki przedmiotowej.

dydaktyczna

osobista

praca ciągła zaświadczenie od nauczyciela bibliotekarza
2. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły (§5.ust.2, pkt 2) 1.Opieka nad nauczycielem odbywającym staż. – wsparcie metodyczne i psychiczne;

– zawarcie kontraktu;

– pomoc dotycząca materiałów dydaktycznych;

– hospitowanie i omawianie lekcji;

– pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego;

– przygotowanie projektu oceny pracy za okres stażu;

– dokumentowanie pracy opiekuna.

osobista

dydaktyczna

organizacyjna

okres stażu według potrzeb i wskazań dyrektora kontrakt, notatnik rejestrujący współpracę, umowa, opinia
2. Udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy. – wymiana testów, sprawdzianów, scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych itp.;

– przygotowanie dwóch publikacji;

– wygłaszanie referatów szkoleniowych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i w zespole przedmiotowym.

osobista

dydaktyczna

cały okres stażu testy, sprawdziany, scenariusze

dwie publikacje

tekst referatu

3. Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli zespołu przedmiotowego. – prowadzenie zajęć metodami aktywnymi;

– udostępnienie warsztatu pracy;

– dzielenie się swoimi doświadczeniami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

– wskazywanie dodatkowych źródeł informacji;

-zaprezentowanie sposobów dokumentowania swoich działań.

osobista

dydaktyczna

organizacyjna

okres stażu scenariusze lekcji, potwierdzenia
4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. – pomoc w organizacji akademii i imprez okolicznościowych. osobista praca ciągła scenariusze akademii, zaświadczenia
5. Praca w zespole przedmiotowym i wychowawczym. -aktywne uczestnictwo w pracach zespołu;

– kreatywna rola przy tworzeniu dokumentów szkoły.

dydaktyczna

osobista

wychowawczo-opiekuńcza

praca ciągła zaświadczenia
6. Współpraca z biblioteką szkolną. – pomoc w inwentaryzacji zbiorów;

– doradztwo w zakresie zakupu książek do biblioteki;

– zasiadanie w jury konkursów organizowanych przez bibliotekę.

osobista

dydaktyczna

praca ciągła zaświadczenia
7. Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie spraw wychowawczych. -pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

– udział pedagoga w lekcjach GDDW.

osobista

wychowawczo-opiekuńcza

praca ciągła zaświadczenie
3. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§5, ust. 2 pkt 3a) 1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu wychowawczego. – opracowanie ankiet dla uczniów i rodziców;

– opracowanie kilku scenariuszy lekcji;

– opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy.

wychowawczo – opiekuńcza

osobista

organizacyjna

okres stażu program,

poświadczenie dyrektora

4. Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą (§5, ust.2, pkt 3b) 1. Promocja swoich osiągnięć w szerszym środowisku. – opublikowanie w miesięczniku “Edukacja w regionie” wydawanym przez ODN w Sanoku scenariusza lekcji;

– Przygotowanie i upowszechnienie innym nauczycielom wymagań edukacyjnych;

-zamieszczenie w portalu edukacyjnym Edu_Jr scenariuszy lekcji;

– opracowanie referatu szkoleniowego na temat Nowej Matury 2002 wygłoszonego na Radzie Pedagogicznej oraz spotkaniu z rodzicami i uczniami klas II i III.

osobista

dydaktyczna

okres stażu publikacja, wymagania edukacyjne, scenariusz lekcji i potwierdzenie publikacji, referat
5. Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych lub podejmowanie działań związanych z wewnątrz-szkolnym doskonaleniem zawodowym (§5, ust.2, pkt 3c) 1. Przeprowadzanie co miesiąc dwóch lekcji dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. – prowadzenie zajęć metodami aktywnymi;

– udostępnienie warsztatu pracy;

– dzielenie się swoimi doświadczeniami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

dydaktyczna

osobista

organizacyjna

okres stażu potwierdzenie dyrektora, scenariusze lekcji, arkusze pohospitacyjne, potwierdzenie przewodniczącego zespołu przedmiotowego
2.Przeprowadzanie lekcji koleżeńskich dla nauczycieli języka polskiego z naszej szkoły. – wskazywanie dodatkowych źródeł informacji;

-zaprezentowanie sposobów dokumentowania swoich działań.

6. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich (§5, ust.2, pkt 3d) 1.Współpraca z Muzeum Historycznym w Sanoku. – organizowanie lekcji muzealnych;

– udział w wystawach i sesjach organizowanych przez Muzeum Historyczne.

organizacyjna

osobista

wychowawczo-opiekuńcza

okres stażu potwierdzenia, zaświadczenia
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Sanoku: – organizowanie pogadanek i spotkań uczniów i rodziców z pracownikami poradni;

– korzystanie z pomocy pracowników poradni w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

– kierowanie uczniów mających trudności w nauce na badania- dysleksja, dysgrafia, dysortografia.

3. Współpraca z Sanockim Domem Kultury. – udział w spektaklach filmowych i teatralnych;

– udział w konkursie recytatorskim “Poszukiwania”;

– udział młodzieży w warsztatach teatralnych;

– udział w Dniach Didura.

4. Współpraca z bursą szkolną: – rozpoznawanie sytuacji materialnej i warunków życia wychowanków;

– rozwiązywanie problemów wychowawczych.

5. Współpraca z Domem Opieki Społecznej im. Brata Alberta w Sanoku: – odwiedzanie chorych w okresie przedświątecznym,

– składanie życzeń, wspólne śpiewanie kolęd, zanoszenie stroików świątecznych.

6. Współpraca z LOP: – organizacja i udział w akcji “Sprzątanie świata”.
7. Współpraca z ODN w Sanoku: – udział w kursach, warsztatach, szkoleniach;

-wydanie publikacji.

8. Współpraca z Biblioteką Miejską i Pedagogiczną: – korzystanie z księgozbiorów;

– udział w spotkaniach organizowanych przez biblioteki.

9. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Sanoku: – organizacja X Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

– udział w imprezach organizowanych przez środowisko lokalne.

10. Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Sanoku: – organizowanie spotkań z funkcjonariuszami Policji na temat zagrożeń i uzależnień.
7. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE ( §5, ust. 2, pkt 3e) 1. Praca w OKE. – udział w kursie i zdanie egzaminu na egzaminatora OKE;

– wykonywanie zadań egzaminatora wg zapotrzebowania i zaleceń OKE

osobista w zależności od OKE zaświadczenie, powołanie
8. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły (§5, ust. 2, pkt 3g) 1. Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE. – praca egzaminatora OKE. osobista

dydaktyczna

okres stażu zaświadczenia, opis wykorzystania umiejętności dla doskonalenia swojej pracy
9. Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§5, ust 2, pkt 3h) 1.Udział uczniów w olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu centralnym. – praca z uczniem zdolnym;

– pomoc w napisaniu pracy na etap rejonowy;

– opieka w czasie wyjazdów do Rzeszowa i Warszawy.

dydaktyczna

organizacyjna

osobista

okres stażu potwierdzenia, potwierdzenie Komitetu Olimpiady, zaświadczenie dyrektora
2. Pozyskiwanie sponsorów w celu przeprowadzenia generalnego remontu sali nr 29. – współpraca z rodzicami wychowanków.
3. Opieka nad salą nr 29. – przygotowywanie gazetek okolicznościowych i tablic tematycznych związanych z omawianymi epokami literackimi i sylwetkami pisarzy;

– przeprowadzenie generalnego remontu sali;

– udział w konkursach okolicznościowych, np. wystrój świąteczny.

4.Udział w akcjach. – akcja “Sprzątanie świata”;

– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

5. Prowadzenie zajęć poza szkołą. – lekcje poświęcone historii sztuki w Muzeum Historycznym w Sanoku.
6. Organizowanie spotkań dla uczniów ze studentami. – wzbogacenie wiedzy uczniów na temat rekrutacji do szkół wyższych.
7. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury. – wyjścia do kina;

– udział w spektaklach i koncertach;

– udział w wycieczkach klasowych i przedmiotowych.

8. Prezentacja klasy poza własnym środowiskiem. – udział indywidualny i zespołowy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;

– aktywne działanie na rzecz dzieci w trudnej sytuacji materialnej (zbiórki funduszy, kwesty, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy).

9.Rozwijanie aktywnych, prospołecznych postaw wychowanków. – udział w życiu szkoły: kandydowanie do Samorządu Szkol- nego, przygotowywanie imprez szkolnych;

– udział w życiu klasy: przygotowywanie imprez wewnątrz- klasowych (Wigilia, Mikołajki, dyskoteki, ogniska, wycieczki), opieka nad salą nr 29.

10. Nawiązanie współpracy z Teatrem Edukacji z Wrocławia i zorganizowanie dla uczniów szkoły warsztatów teatralnych. -uczestnictwo uczniów w życiu kulturalnym.
11. Współpraca z rodzicami. – opracowanie tematyki spotkań z rodzicami;

– przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród rodziców na temat szkoły ich dziecka;

– udział rodziców w życiu klasy.

*(zgodnie z rozp.MEN z dn.3.VIII.2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

1 odpowiedź na Plan rozwoju zawodowego

  1. Fotograf pisze:

    W trakcie poszukiwania w internecie informacji znalazłam ten artykuł. Wielu osobom wydaje się, że posiadają rzetelną wiedzę na poruszany przez siebie temat, ale zazwyczaj tak nie jest. Stąd też moje pozytywne zaskoczenie. Po prostu świetny artykuł. Będę rekomendował to miejsce i regularnie odwiedzał, żeby zobaczyć nowe rzeczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *